สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ :0-4523-7147,0-4523-7042 แฟกซ์ :0-4523-7042  E-mail : admin@kudsakorn.go.th
Powered By WNT.CO.TH