Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ(พ.ศ. 2565-2568)
คู่มือการปฏิบัติงานในหน้าที่ตรวจสอบภายใน (26 ม.ค. 2565)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิดชุมชน (ศ... (17 ม.ค. 2565)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่องให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระท... (17 ม.ค. 2565)  
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (13 ธ.ค. 2564)
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลร... (13 ธ.ค. 2564)
แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (08 ธ.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่องแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.... (08 ธ.ค. 2564)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ย... (08 ธ.ค. 2564)
นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (08 ธ.ค. 2564)
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (08 ธ.ค. 2564)
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ 2565 (08 ธ.ค. 2564)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 (08 ธ.ค. 2564)
แผนปฎบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ( พ.ศ. 2565-2568) (08 ธ.ค. 2564)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องก... (03 ธ.ค. 2564)
รายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร ประจำปี 2564 (01 ธ.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานท... (07 ก.ย. 2564)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (06 ก.ย. 2564)
อบต.กุศกร ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลกุศกร เพื่อพิจารณาให้ความช่วย... (20 ส.ค. 2564)
ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญ... (11 ส.ค. 2564)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25... (27 ก.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

อบต.กุศกร มอบเจลแอลกอฮอล์... (19 ส.ค. 2564)  

อบต.กุศกร มอบถุงยังชีพแก่... (19 ส.ค. 2564)  

ศูนย์พักคอย(Community Iso... (05 ส.ค. 2564)  

กิจกรรม การจัดเก็บขยะ/ดูแ... (04 ส.ค. 2564)

กิจกรรม การจัดเก็บขยะ/ดูแ... (30 ก.ค. 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุศก... (14 ก.ค. 2564)

เฝ้าระวัง "โรคลัมปีสกิน" (02 ก.ค. 2564)

กิจกรรม การจัดเก็บขยะ/ดูแ... (30 มิ.ย. 2564)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ... (28 มิ.ย. 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุศก... (21 มิ.ย. 2564)

โครงการเวทีประชาคมระดับตำ... (09 มิ.ย. 2564)

โครงการเก็บภาษีเคลื่อนที่... (08 มิ.ย. 2564)

กิจกรรม การจัดเก็บขยะ/ดูแ... (19 พ.ค. 2564)

กิจกรรม การจัดเก็บขยะ/ดูแ... (21 เม.ย. 2564)

กิจกรรม การจัดเก็บขยะ/ดูแ... (24 มี.ค. 2564)

กิจกรรม การจัดเก็บขยะ/ดูแ... (25 ก.พ. 2564)

กิจกรรม การจัดเก็บขยะ/ดูแ... (27 ม.ค. 2564)

กิจกรรม การจัดเก็บขยะ/ดูแ... (16 ธ.ค. 2563)

ชาวตำบลกุศกรร่วมงานบวงสรว... (14 ธ.ค. 2563)

กิจกรรม การจัดเก็บขยะ/ดูแ... (18 พ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) (05 พ.ค. 2563)  
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี... (10 เม.ย. 2563)  
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) (25 มี.ค. 2563)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (03 มี.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 (03 ก.พ. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 (14 ม.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (06 ม.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (09 ธ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... (08 พ.ย. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 (04 พ.ย. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 (09 ต.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (10 ก.ย. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (15 ส.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (09 ก.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (06 มิ.ย. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562 (07 พ.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562 (10 เม.ย. 2562)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (08 มี.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 (07 ก.พ. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 (09 ม.ค. 2562)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ :0-4542-9564 แฟกซ์ :0-4542-9527  E-mail : admin@kudsakorn.go.th Facebook : ศูนย์ปฏิบัติการ อบต.กุศกร


www.kudsakorn.go.th
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表