Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
Q&A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางวิชญาดา นาคสุด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
Responsive image
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
Responsive image
นางสาวพรวิภา พันธ์สุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
นางลำใย บุญวัง
ครู
Responsive image
นางอุบลวรรณ ดังก้อง
ครู
Responsive image
นางชูชาติ สังสกุล
ครู
Responsive image
นางสาวอารีรัตน์ ช่วยจำ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
Responsive image
นางศิริวรรณ พึ่งพักตร์
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์วัดศรีสุการาม
Responsive image
นางขวัญจิตร มะลิวัลย์
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์วัดไชยมงคล
Responsive image
นางสาววรารักษ์ เจริญท้าว
ผู้ดูแลเด็กศูนย์วัดมุจจลินทาราม
Responsive image
นางรัตนา สินไธสง
พนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป
Responsive image
นางสาวแคทลิยา เจริญท้าว
พนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป
Responsive image
นางสาวปิยาอร บรรดาศักดิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวสุภาภรณ์ เนื้ออ่อน
พนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ :0-4542-9564 แฟกซ์ :0-4542-9527  E-mail : admin@kudsakorn.go.th Facebook : ศูนย์ปฏิบัติการ อบต.กุศกร


www.kudsakorn.go.th