Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
Q&A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน


การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)
   1. ถนนสายหลักที่ติดต่อกับอำเภอ  จำนวน  1  สาย ถนนสายตระการพืชผล - ศรีเมืองใหม่
   2. ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตและมีถนนลูกรังบางส่วน
       2.1 ถนนที่ยังไม่ลาดยาง  จำนวน  1  สาย จากบ้านโนนกระโจมถึงตำบลโนนกุง
       2.2 รถโดยสารที่ใช้ในการคมนาคม มีทั้งหมด  1  สาย คือ สายตระการพืชผล - ศรีเมืองใหม่  จำนวน  18  เที่ยวต่อวัน

การโทรคมนาคม
   - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  จำนวน  -  แห่ง
   - โทรศัพท์สาธารณะ, ตู้โทรศัพท์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน  7  แห่ง

การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)
   - หมู่ที่ 1 - 9 มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
   - แต่ยังขาดไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

แหล่งน้ำธรรมชาติ
   - แหล่งน้ำธรรมชาติ มีลำห้วย  จำนวน  4  สาย
   - หนองน้ำสาธารณะ  จำนวน  3  แห่ง
   - บึง, หนองและอื่น ๆ  จำนวน  3  แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้
   - ฝายน้ำล้น/ฝายกั้นน้ำ  จำนวน  6  แห่ง
   - บ่อน้ำตื้น  จำนวน  41  แห่ง
   - บ่อน้ำโยก (บาดาล)  จำนวน  21  แห่ง
   - ประปาหมู่บ้าน  จำนวน  10  แห่ง
   - สระน้ำ (สปก.)  จำนวน  6  แห่ง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ :0-4542-9564 แฟกซ์ :0-4542-9527  E-mail : admin@kudsakorn.go.th Facebook : ศูนย์ปฏิบัติการ อบต.กุศกร


www.kudsakorn.go.th