Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
Q&A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายศักดา เปลี่ยวจิตร์
ปลัด อบต.กุศกร โทร 087-8745085
Responsive image
นางสาวไพจิตต์ อาภรณ์ศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
นางสาวไพจิตต์ อาภรณ์ศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
นางสาวเยาวลักษณ์ ปูคะภาค
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Responsive image
นางสาวเพ็ญรภัสร์ หอมชื่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
นายนรัฐ สาธุวรรณ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
Responsive image
นายชวิศ วิเศษชลธาร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
Responsive image
นายไพรวัลย์ คำแดง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
Responsive image
นางสาวจีรทัศนีย์ สมพล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
นางสาวจริยา เมืองจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
นางสาวศุภาพิชญ์ จักรสูง
ผู้ช่วนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสาวกวิสรา มังคละกุล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายฤทธิพงษ์ ศรีอ่อน
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นางสาววรรณภา ดวงศรี
พนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป
Responsive image
นางสาวนุชจิรา บุตรบาล
พนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป (กิจการสภา)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ :0-4542-9564 แฟกซ์ :0-4542-9527  E-mail : admin@kudsakorn.go.th Facebook : ศูนย์ปฏิบัติการ อบต.กุศกร


www.kudsakorn.go.th